Shqiptar Oseku: 10 hapa për të zvogëluar dhunën kunder grave

146
  1. Te ashpërsohen sanksionet ligjore pēr vepra individuale të dhunës së burrave kundër grave. Të hiqet neutraliteti i rrejshëm i tekstit ligjor dhe të ceket qartë se dhuna e burrave kundër grave do të sanksionohet më ashpēr.
  2. Te vendoset rekuizita e dhunes se përsëritur patriarkale: dhuna e perseritur, qofte edhe me partner te ri, te kete sanksion te ashpersuar ne shkalle progresive.
  3. Te hiqet mundesia qe viktima te terheqe kallezimin penal. Çdo rast dhune te hetohet nga policia dhe dorezohet te prokurori pavaresisht deshires se paleve.
  4. Te percillet rregullisht çdo rajon polior si procedon lendet, e cdo prokurori themelore sa lende dhune i ndjek ne gjyq. Suksesi në ndjekje penale të këtyre lëndëve të bëhet kriter bazë për vlerësim të prestacionit dhe rrogë në tē gjitha nivelet.
  5. Keshilli Gjyqesor te organizoje kurse standarde per gjykates per dhunen e burrave kunder grave. Pjesemarrja dhe certifikimi ne kurs te behet i detyrueshem, si dhe kriter bazë për vleresim te prestacionit dhe caktim te rroges. E njejta te vleje dhe per prokurorine publike.
  6. Dhuna e burrave kunder grave te behet pjese e kurrikules standarde te arsimit dhe trajnimit te kadeteve te policise. Instruktoret te jene te certifikuar nga Qendra per Studime Gjinore.
  7. Te krijohet nje buxhet solid per te financuar Qendren per Studime Gjinore si pjese te universitetit publik. Qendra te kete tri profesura te perhershme ne kulture, kriminologji, e studime gjinore, qe emerohen me mandat dyvjeçar ne baze te arritjeve shkencore. Dhuna e burrave kunder grave te behet pjese e kurrikulave te fakulteteve ku ligjerohet kriminologji, juridike, sociologji, si dhe pune sociale. Te mos certifikohen themelata arsimore ku kjo mungon.
  8. Barazia gjinore të bëhet pjesê e kurrikulave dhe themel certifikues qe nga parashkollorja. Barazia gjinore të jetë pjesë obligative e lëndës së edukatës qytetare në fillore. Poashtu, edukata qytetare të jetë pjesë e detyrueshme e kurrikulave të shkollës së mesme.
  9. Barazia gjinore të jetë pjesë e skemës programore të televizionit publik dhe radios publike. Te gjitha institucionet publike te kene plane te barazise gjinore, duke perfshire ketu institucionet publike te artit dhe te kultures.
  10. Te ndryshoje kuadri ligjor i kodit te familjes, eterit qe denohen nga gjyqi per dhune kunder nenes se femijeve te perbashket te humbin automatikisht kujdesin ndaj femijes ne favor te nenave. Eterit qe humbin kujdesin te obligohen ligjerisht per alimentacion. Nqs eterit nuk duan apo nuk munden te paguajne hisen e vet, shteti t’u paguaje alimentacionin nenave, e t’u kerkoje pastaj eterve rimbursim permes zyreve te permbarimit.

Nuk është hiç vështirë, për atë që do.