Më shumë vështirësi ekonomike për gratë si pasojë e Covid 19

16

Sipas një studimi të publikuar së fundmi nga UN Women, gratë u përballën me vështirësi të shumta ekonomike gjatë pandemisë Covid 19

•Një në dy gra të vetëpunësuara që jetojnë me fëmijë kanë reduktuar orët e tyre të punës

•1 në 5 patën vështirësi në aksesimin e shërbimeve gjuhësore

•51% gra dhe 27% burra punuan nga shtëpia

•¾ e grave përjetuan rritje të punës së papaguar dhe punëve shtëpiake

•Nëse izolimi do të vazhdojë 79% gra dhe 72% burra do të kenë vështirësi për shpenzimet ditore bazike